Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

I Igland Garasjen ønsker vi å levere tjenester av god kvalitet. En sjelden gang kan det likevel bli utfordringer i prosjekter. Her finner du våre prosedyrer og retningslinjer for reklamasjon.

Ved garasjeproduksjon og montering er det en del faktorer som kan medføre at resultat og prosess kan bli annerledes enn planlagt:

 • Vi jobber med tre, som er et naturmateriale med store variasjoner
 • Vi benytter produkter som er produsert av og har vært under behandling hos tredjeparter
 • Ved montering, skal garasjen ofte monteres oppå en mur som er levert av tredjepart.

Med en gang du oppdager en mulig mangel, fyll ut reklamasjonsskjemaet du finner under og send til oss. En mangel betyr av vår leveranse ikke er i henhold til avtalt leveranse, dvs ordren med våre salgs- og leveringsbetingelser.

Vi vil behandle reklamasjonen din så raskt som mulig og gi deg tilbakemelding. I de tilfeller vi trenger en befaring for å avklare om mangelen er gyldig eller ikke, tar vi kontakt for å avtale en tid som passer. Når du skal vurdere om det foreligger en mangel eller et avvik, er det viktig at du forholder deg til avtalen, det vil si beskrivelsen i ordren, samt våre generelle salgs- og leveringsbetingelser. Det er også viktig at du kjenner til retningslinjene for reklamasjon.

Foreligger det en mangel/reklamasjon?

 1. Kan mangelen være et resultat av manglende vedlikehold? – Eiers ansvar og dermed ikke en reklamasjon.
 2. Kan mangelen være et resultat av brukerfeil? – Eiers ansvar og dermed ikke en reklamasjon.
 3. Kan mangelen være et resultat av opprinnelig feil ved produkt/løsning som eier ikke har hatt mulighet til å påvirke? Da kan det være en reklamasjon, fyll ut og send inn skjemaet snarest til Igland Garasjen for vurdering.

Vi skal utføre oppdraget rasjonelt og med god faglig standard.

Vi skal ivareta dine interesser med tilbørlig omsorg og opplyse om vesentlige forhold ved tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som vi måtte kjenne til og som du har grunn til å regne med å få.

Vi skal samrå oss med deg og veilede deg i den utstrekning forholdene tilsier det, hovedsakelig gjennom oppdatert og relevant informasjon på vår nettsiden (www.garasjer.no)

Det foreligger en mangel dersom produktet og tjenesten vi har levert avviker fra det som er avtalt i ordredokument, eller dersom tjenesten ikke fører til det resultatet som du kan forvente etter punkt 1.. og for øvrig etter håndverkertjenesteloven.

Mangel foreligger også når garasjens egenskaper ikke svarer til informasjon gitt i forbindelse med inngåelse av avtalen eller i vår markedsføring. Det forutsetter videre at vi ikke har rettet opp eventuell feilaktig informasjon og at informasjonen kan antas å ha virket inn på avtalen.

Har vi levert en tjeneste som har en mangel etter håndverkertjenesteloven, så ønsker vi å få rettet opp i mangelen så fort som mulig, med mindre det vil medføre urimelig kostnad og ulempe for oss.

Dersom du mener det foreligger en mangel, vil vi derfor som regel utbedre mangelen eller, i noen tilfeller foreslå et minnelig prisavslag.

Om du velger å utbedre mangelen selv eller ved bruk av andre håndverkere før vi har fått mulighet til å foreta utbedring, frasier du deg med den handlingen retten til erstatning, prisavslag eller retting fra vår side. Vi vil i slike tilfeller ikke dekke regninger eller kostnader forbundet med retting initiert av deg.

Er det andre håndverkere på stedet som enkelt kan foreta seg rettingen, ønsker vi at du tar kontakt med oss med skriftlig pristilbud fra de gjeldende håndverkerne så snart du har fått din reklamasjon godkjent. Etter skriftlig aksept fra oss kan de så utføre arbeidene på vår regning.

Når en mangel skal utbedres forplikter du deg til å legge til rette for vårt arbeid og samarbeide for en mest mulig smidig gjennomføring av rettingen.
Rettingen skal foretas innen rimelig tid fra mangelen ble avdekket, men du kan ikke kreve tidligere gjennomføring enn ved første ledige kapasitet i vår kalender.

Består mangelen i at en del av oppdraget ikke er utført, som ikke blir rettet i samsvar med punkt 3, kan du kreve et forholdsmessig avslag i prisen.

Du har rett til å holde igjen en del av betalingen når det foreligger en mangel, begrenset opp til 10 % av kontraktens størrelse. Når mangel er rettet skal det tilbakeholdte beløpet innbetales umiddelbart. Eventuelle renter og eventuelle purregebyrer begynner å løpe etter at mangel er rettet. Men dersom du holder igjen et større beløp enn verdien av mangelen, kan vi etter loven kreve renter fra opprinnelig forfallsdato. (Lov om forbrukerkjøpslov 28/Lov om håndverktjenester 32)

Du kan kreve erstatning for direkte tap som følge av mangelen, men merk at forbrukeren i følge Håndverkertjenesteloven (§30) skal begrense tapet gjennom rimelige tiltak. Etter vår menig vil det være rimelig at forbrukeren f.eks dekker til varene med en presenning dersom det kommer mye regn fra varene leveres til de skal monteres.  Erstatningen er etter loven uansett begrenset til et beløp som tilsvarer total avtalesum eksklusive merverdiavgift.
Ved krav om erstatning må tapet dokumenteres. Dersom tapet skyldes en hindring som er utenfor vår kontroll, kan ikke forbrukeren kreve erstatning. Det er derfor i prinsippet kun forsinkelser eller mangler som skyldes tjenesteyteren som kan kreves erstatning for.

Du må innen rimelig tid påberope deg en mangel som du blir kjent med under utførelsen av oppdraget. Gjør du ikke det, taper du retten til å påberope deg mangelen. Etter at oppdraget er avsluttet, kan du bare påberope deg mangler som reklameres innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget den.

Reklamasjon på garasjen kan ikke fremsettes senere enn fem år etter at garasjen er levert, med mindre du har fått utvidet reklamasjonsfrist gjennom tegning av serviceavtale med oss.

Fyll ut reklamasjonsskjema

eller send inn en epost til: Vår reklamasjons e-post

 • Dra og slipp filer her, eller
  Accepted file types: jpeg, pdf, png, Max. file size: 128 MB.
   Har du flere bilder, anbefaler vi at du legger disse opp i et .pdf-dokument som du sender inn. Alternativt kan du sende flere i etterkant. Godkjente filtyper: jpeg, pdf og png