Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

Gjeldende regler for søknad ved bygging av garasjer

I henhold til Plan og Bygningsloven, kan man bygge garasje (iht forskriftene) og andre mindre bygg på egen eiendom, uten at man trenger å søke. For mange vil det derimot fortsatt være nødvendig å søke om byggetillatelse, da man må søke om en eller annen dispensasjon eller eventuelt riving av den gamle garasjen. Mange vil kanskje også ønske dette, selv om de ikke blir pliktige, for å kvalitetssikre at de har gjort riktige vurderinger i forhold til det ansvaret som nå blir lagt på tiltakshaveren. 

Så stor garasje kan du bygge uten å søke

Her er noen av de generelle punktene fra plan og bygningsloven som gir fritak for søknadsplikt. Vi anbefaler å ta kontakt med
kommunen for å avklare om du må sende byggesøknad.

• Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter eller mindre
• Minimum 1 meter fra nabogrense
• Mønehøyde under 4 meter
• Gesimshøyde under 3 meter. Vi gjør oppmerksom på at pulttakstoler (takstoler som skrår fra den ene siden til den andre, uten å møtes i et toppunkt på midten) ikke har møne. Høyeste punkt vil dermed fort overstige 3 meters regelen
• Være innenfor gjeldende reguleringsplan og gyldig utnyttelsesgrad

Må du søke for å bygge garasjen din?
Direktoratet for Byggkvalitet har lansert en veileder hvor man svarer på 17 spørsmål for å sjekke om man må sende byggesøknad til kommunen, om man må søke om dispensasjon eller om man kan tilpasse bygningen så man slipper å søke. Link til veileder

Selv om man ikke trenger å sende inn søknad om tillatelse, skal uansett kommunen varsles i ETTERKANT – med en melding + situasjonskart som viser plasseringen av garasjen.

Her er noen eksempler på garasjer som du kan bygge uten å søke:

Fjære Garasje

320X780 (26,0 KVM)
Be om et uforpliktende tilbud

Disse garasjene vil fortsatt falle utenfor fritak fra søknadsplikt

 • Garasjer som planlegges i kombinasjon med boenhet
 • Garasjer i LNF område – dette krever dispensasjon fra kommuneplan
 • Garasjer inntil/nær vei – dette krever dispensasjon fra Vegloven § 29
 • Garasjer på eiendom som ikke er regulert – dette krever dispensasjon fra kravet om utarbeidet reguleringsplan
 • Garasjer m/bod på loft – disse er gjerne høyere enn maks mønehøyde på 4,0 m som er gjeldende
 • Garasjer m/kvist eller ark – der gesimshøyde på kvist/ark er høyere enn 3,0 m som er gjeldende i ny forskrift
 • Garasjer som også forutsetter rivning av bygg – rivning har fortsatt søknadsplikt
 • Garasjer med brannkrav grunnet for liten avstand til grense/nabobygg
 • Garasjer som kommer i konflikt med annen myndighet, som f.eks Vann og Avløp, Statens vegvesen, netteier strøm/trafo, Byantikvar
 • Garasje på eiendom hvor eksisterende bygningsmasse utfyller utnyttelsesgraden på tomten. Det gjelder også dersom ny garasje vil gjøre at tillatt utnyttelsesgrad overstiges.

Ansvar som tiltakshaver

Unntak fra søknadsplikt innebærer at tiltakshaver overtar alt ansvar og må selv sørge for at tiltaket er i samsvar med relevante regler i Plan og Bygningslov, forskrifter og annet regelverk. Dette innebærer bl.a.:

 • Ansvar for å avklare om garasjen er i samsvar med Plan/Bygningslov og gjeldende forskrifter
 • Ansvar for å sjekke at det ikke er konflikt med vann, avløp, strømkabler, tele, fiber, kabel-TV.
 • Ansvar for at garasjen er innenfor, og i tråd med, gjeldende reguleringsplan m/bestemmelser
 • Ansvar for å vurdere og eventuelt ivareta brannkrav
 • Ansvar for å innhente tillatelse fra annen myndighet som Statens vegvesen, Byantikvar, netteier av strømtraseen

–  Situasjonskart: Målestokk 1:500 – De fleste kommuner vil ha dette i A4 størrelse, men i Oslo skal dette alltid være i A3. 1 mm på kartet = 0,5 m i virkeligheten
–  Naboliste: Oversikt over naboer og gjenboere (nabo over veien) som du plikter å informere.
–  Tomtestørrelse: For den eiendommen som skal bebygges.
–  Størrelse på bolig: Boligens areal og andre bygg på eiendom BYA og BRA.
–  Opplysninger om planstatus for din eiendom: En reguleringsplan m/bestemmelser inneholder opplysninger om hva som er lov å bygge i et definert område, og kan regulere alt fra takvinkel, maks størrelse, minste avstander og andre forhold, som f.eks vern av bygg eller naturgitte forhold. Dersom du bor i et uregulert område er det ikke egne bestemmelser, men da gjelder kommuneplanens arealdel som ofte har mer generelle bestemmelser for hele kommunen. Sjekk derfor alltid hvilken regulering eller plan som gjelder for din eiendom før du søker.
– Blanketter: Blanketter med veiledning får du ved bestilling av garasjen (med forbehold om byggetillatelse). Skulle du trenge kopier, se under:

Blankett 5153: Søknad om tiltak uten ansvarsrett- maks 70 m2 i en etasje.
Blankett 5155: Opplysninger gitt i nabovarsel (her beskrives hva nabovarselet gjelder, evt. om det søkes disp.)
Blankett 5156: Kvittering for nabovarsel (skal alltid vedlegges blankett 5155)
Blankett 5154: Nabovarsel, KUN for rekommandert utsendelse (sendes til hver nabo med oppl. som blankett 5155)
Blankett 5167: Sendes inn ETTER at garasjen er ferdig. Da en byggetillatelse varer i 3 år, er dette en melding til kommunen om at tiltaket nå er ferdig bygget, at din eiendomsinformasjon nå er endret og at kartverket kan ajourføres.

Alle som inngår en ordre med oss, får tilgang til relevante søknadsskjemaer med forklaring på hvordan disse skal fylles ut. Disse ligger tilgjengelig på «Min side» etter du har inngått ordren.

Standard søknad til kommunen skal alltid inneholde:
– Søknad (blankett 5153) ferdig utfylt

– Nabovarsel og kvittering fra naboer (blankett 5155 og 5156). Dersom noen må varsles rekommandert, brukes også blankett 5154 som sendes den aktuelle nabo (+ kopi av kart og tegninger).  Dette varselet dokumenteres da med Postens stempel på blankett 5156.

– Situasjonskart: Skal vise garasjens plassering m/møneretning i målestokk. Før på lengde og bredde, avstander til nærmeste nabogrense, annen bygning (din egen eller andres) og avstand ut til midten av vei. Du skal også vise at det er snuplass på egen grunn og eventuelt tegne inn P-plass dersom dette fremgår av reguleringsplanen.
Nytt tiltak markeres gjerne i rødt, adkomst og snuplass i gult.

– Tegning av nytt tiltak: Du mottar tegning for byggesak når du bestiller garasje av oss. Denne må du påføre himmelretninger for de ulike fasadene, ditt gnr og bnr og eventuelt en stiplet linje som viser forskjellen mellom nytt og eksisterende terreng dersom tomten må endres for garasjen. Dersom plassen er ferdig planert, er det lurt å skrive dette på tegningen (f.eks ”ferdig planert tomt – ingen endring av terreng”).

Areal av garasjen:
Arealet på garasjen er lengde x bredde, gitt at 2. etasje ikke er målbar.
Utvendig trapp og/eller fremskutt front med stolper eller søyler blir også iberegnet totalarealet på garasjen.
Utvendig trapp måler 2,4 m2. Spør din saksbehandler om du er i tvil.

Plassering av garasjen:
I forbindelse med størrelsen på garasjen blir plassering på tomten regulert av Plan- og bygningslov med forskrifter. For en vanlig garasje er det brannkrav som i stor grad bestemmer avstander og hvordan du best kan plassere garasjen.
Garasje med BYA inntil 50m² kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense – så sant dette ikke medfører naboprotest. Minste avstand til nabobygg skal være 2,0 m (måles fra vegg til vegg). Mot egen bolig må du ha 1 meters avstand, målt fra vegg til vegg. Det sikrer også en praktisk passasje mellom byggene. Disse reglene gjelder for bygg i en etasje, altså uten måleverdig loftsrom (høyde til hanebjelke 1,89 eller mindre)

Avstand mot vei bør sjekkes med kommunen. Dersom garasjen skal stå parallelt med veien vil det normalt gå greit med avstand 1,5 – 2,0 m. Vender portene direkte ut mot vei, kreves som regel minst 5,0 m, og det må fremgå at man har snuplass inne på egen grunn (du får ikke lov til å rygge ut i annen vei). Noen kommuner (bl.a. Oslo) krever egen søknad om dispensasjon fra Veglovens §29 – ved avstand til vei mindre enn 15,0 m. Avstander mot Fylkes- og Riksvei må avklares med Statens Vegvesen.

-Garasje med BYA fra 50-70 m² i en etg. har strengere brannkrav og må plasseres minimum 4,0 m fra nabogrense og 8,0 m fra annen bygning.
-Garasje med måleverdig areal i to måleverdige etasjer vil som regel utløse full byggesøknad med ansvarsrett.
-Garasjer over 70 m² BYA – utløser krav til full byggesøknad med ansvarsrett knyttet til alle fagområder som prosjekterende og utførende.