Vi oppdaget at du er på en mobil enhet.
Vår garasjebygger gir best opplevelse på desktop eller nettbrett.

Ta meg til grasasjebygger
Få tilbud på garasje

Som Norges største garasjeleverandør ønsker vi å gjøre byggeprosessen best mulig. Igland Garasjen har gjennom mange år erfart at et godt grunnarbeid er viktig for langvarig glede av garasjen.

Grunn- og betongarbeider
Vi anbefaler at du bruker en entreprenør med erfaring fra tilsvarende arbeid. Da får du et godt bilde av hva de vil anbefale på akkurat din tomt. Dette gjelder spesielt om du har en litt ukurant tomt som krever mer enn masseutskiftning, som eksempelvis sprenging, forstøtningsmurer, spesielle detaljer og andre ønsker til deres garasje iht. våre krav og vårt system. Husk at vi lager murtegninger gratis til deg og vi vil da kunne tilpasse både mur og garasjebygget til dine behov.

Gulv og ringmur
Med utgangspunkt i våre målsatte murtegninger, avtaler du selve utførelsen av ditt garasjegulv og ringmur direkte med din entreprenør. Man har mange alternativer, der overflaten kan disses/dabbes, skures eller glattes. Og selve ringmuren kan lages i betong, med Leca eller med ferdige murelementsystemer. Hør gjerne med entreprenøren hvilken løsning som passer for deg.

Utførelse av arbeidet
Dersom du vil gjøre hele eller deler av grunn og/eller betongarbeidet selv, gir vi deg her noen tips og anbefalinger hentet fra våre samarbeidspartnere, leverandører og regelverk.

Før utførelse
Når en planlegger garasjeprosjektet er det viktig å tenke over fremkommeligheten til byggetomten din. Veien må være tilstrekkelig ryddet og ikke minst tåle vekten av kjøretøyene som skal inn til tomten. Den tyngste leveransen er fra betongbilen.
Fullastet veier denne raskt over 30 tonn!
Har ikke betongbilen fri fremkommelighet helt frem, må en vurdere ulike leveringsmetoder fra betongleverandøren. Bevegelige transportbånd, teleskoprenner eller betongpumpe er noen forskjellige leveringsmetoder som kan benyttes.

Priseksempler på grunn- og støparbeid til garasje

Priseksemplene inkluderer nødvendig telehivsikring til en dobbelgarasje på ca 50 KVM og er gitt basert på standard ringmur og såle. Prisene er gitt basert på gjennomsnittlige priser på oppdrag på østlandet.

Eksempel 1

Flat tomt/plentomt/gårdsplass

Vanlig arbeid vil være en masseutskiftning, finavretting og betongarbeid

Pris på dette vil normalt være mellom 130.000 – 160.000

Eksempel 2

Råtomt/vegetasjon/kupert terreng

Vanlig arbeid vil være fjerning av vegetasjon, utgraving, tilførsel av masse, finavretting og betongarbeid

Pris på dette vil normalt være mellom 160.000 – 210.000

Eksempel 3

Fjell/store steiner/større arbeider

Vanlig arbeid vil normalt være sprenging/pigging, utgraving, tilførsel av masse, finavretting og betongarbeid

Pris på dette bør gis ved befaring, men begynner ofte fra 200.000 og oppover

Grunnarbeider

For å få plass til drenering og isolasjon i grunnen må garasjetomten graves ut litt større enn det selve garasjegulvet krever. Garasjens størrelse + 1 meter ut på alle sidene er som oftest godt nok.

Vi anbefaler at tomten skiftes ut med gode drenerende masser (kult, dybde 30-50 cm).
Kultlaget skal være et solid, bærende og plant fundament for garasjen. I tillegg vil vann som fryser i grunnen få plass til å utvide seg uten å dytte noe ut av stilling.
For at byggverket ikke skal sige, komprimeres kultlaget. Etter komprimeringen legges det ut et lag på cirka 10 cm med finpukk/singel (8-11 mm) som avrettes «klart for støp».

Alle bygninger skal telesikres når bakken er telefarlig. Ligger ikke byggverket på en topp med fall til alle sider, anbefales det at bakken behandles som om den skulle være telefarlig.
Telehiv oppstår når vannet i bakken fryser og utvider seg med sine 10 %.
Dette skjer oftest i udrenert jord, men det kan også forekomme når det tilføres mye vann fra f.eks. høyere terreng. Telehiv kan lett ødelegge både garasjegulv og støttemurer.
Tilleggskostnaden ved å telesikre og drenere ordentlig er ingenting sammenlignet med å måtte reparere i etterkant!
Med telesikring ved bruk av markisolering (f.eks. med plater av ekstrudert polystyren) blir gravedybden redusert. Uten markisolering må det fundamenteres til frostfri dybde.

Skal det brukes elementsystemer (eksempelvis en isolert ringmursløsning fra Jackon) anbefales det at det er minimum et 10 cm lag med godt komprimert pukk og fin pukk i en bredde på 50 cm under hvor selve ringmurselementet skal settes opp.
Avvik på overflaten elementet skal stå på bør ikke være utover +/- 10mm

Betongarbeider

Armering
Betong tåler stort trykk men ikke særlig mye strekk.
På grunn av dette må platen som skal støpes, armeres. Armering kan utføres med armeringsmatter, armeringsjern eller ved å benytte fiber-betong.
Ved bruk av armeringsmatter og/eller armeringsjern må en huske å benytte klosser eller armeringstoler for å få armeringen opp fra underlaget og i riktig høyde før utstøpingen.

Forskaling
Forskalingens oppgave er å holde betongen på plass til den har herdet så mye at den holder seg oppe av seg selv. Det spiller ingen rolle hvordan den ser ut, bare den er solid nok.
Når betongen helles i forskalingen, oppstår det store trykkrefter ut mot sidene. Klarer ikke forskalingen å oppta disse kreftene, vil den bule ut og gi «mage». I verste fall vil den sprenges.

Vanligvis kan forskalingen fjernes ett døgn etter utstøpingen, men dette avhenger av temperatur og luftfuktighet som har vært gjennom døgnet.

Tips! Det er ikke alltid like enkelt å regne ut helt nøyaktig hvor mye betong man trenger.
Bestill heller litt for mye enn for lite for å være sikker på at du har nok. Skal betongen returneres, må man beregne ekstrakostnader. Det kan være lurt å ha et lite sideprosjekt eller to hvor eventuelt betongoverskudd kan plasseres.

Støp, herdetiltak og etterbehandling
Betongen herder ved at vann og sementen inngår en kjemisk forbindelse.
Ved å dekke til betongen med plast eller presenning etter støp reduseres faren for riss og sprekkdannelser. Det finnes også ulike produkter (eksempelvis herdemembran) som kan benyttes og sprøytes over den støpte platen rett etter støp. Den støpte platen må holdes fuktig i minst en uke etter støpen er utført. Spyl over med vann jevnlig for å hindre uttørking (spesielt ved varme dager).

Du kan dekke til med plast for å bevare fuktigheten lenger. Ved bruk av plastfolie legges denne ut så snart den ikke setter skjemmende merker i den glattede overflaten. Plasten bør ha full kontakt med betongen, noe man kan sørge for ved å f.eks. vanne oppå plasten.

Herdemembran, vanning og tildekning med plast sikrer at betongens overflatesjikt utvikler maksimal tetthet og styrke!

Ved støp i kuldegrader bør man ta noen forhåndsregler. Betongen må ikke fryse mens størkningsprosessen pågår. Betongleverandøren kan tilføre betongen tilsetningsstoffer som f.eks. akselerator. Er det veldig kaldt må en vurdere å dekke den støpte platen med isolerende matter (vintermatter).

Skal dere legge belegg på garasjegulvet, er det viktig å måle fuktigheten i betongen for å vurdere om gulvet er tilstrekkelig tørt for det aktuelle gulvbelegget som skal legges på.
Luftfuktighet, temperatur og tykkelse på betonggulvet er faktorer som påvirker betongens uttørkingstid.

Se tilbudet du har fått fra entreprenøren og be om en tilbakemelding om hva som er medtatt.
Noen entreprenører har dette medtatt og støper med fall som standard, andre tar tillegg for dette.
Selv med fall på garasjegulvet vil det som regel alltid bli liggende vann på gulvet, og en må påregne å måtte koste/svabre vannet ut. Garasjegulv støpes vanligvis ikke med mer enn 1 % fall.

Husk å melde inn til oss om at det er fall på platen! Gjelder spesielt ved dør i bakkant!

Iht. lov- og regelverk må sluk i garasje påkobles oljeutskiller, men dette varierer fra kommune til kommune. Sjekk med din kommune dersom du ønsker dette. Vi anbefaler som alternativ å legge inn en drensrist foran garasjeporten hvor betonggulvet v/porten «knekkes av» de 10 siste centimeterne.

Avhengig av temperatur vil herdingen starte etter 2-12 timer. 75 % fasthet oppnås etter ca 7 døgn.

Dette avhenger av flere faktorer. Den første uken etter støpen må betonggulvet holdes fuktig. Dette gjøres for å redusere faren for riss og sprekkdannelser i gulvet. Da tilfører man fuktighet til gulvet.

1 m3 av et nystøpt gulv på 200 mm inneholder ca. 36 liter vann.
I betongens herdeprosess bindes 12 liter av dette vannet kjemisk til sementen.
Etter betongen er herdet vil de resterende 24 literne være i betongens poresystem.
Mye av porevannet vil tørke ut, men dette er kun frem til det er i fuktlikevekt med luften rundt.
I et vanlig inneklima med 20 oC og 40-50 % RF (Relativ luftfuktighet) vil det si at 18 liter vil fordampe.
6 liter blir igjen i betongdekket.

Benyttes det ikke avfuktere eller annet mekanisk utstyr til uttørking kan det ta flere måneder å få tørket ut et betonggulv!

Det er viktig at betongsålen får mulighet til å tørke tilstrekkelig før man monterer garasjen oppå, eller at man sørger for tilstrekkelig utlufting i etterkant, for å unngå at mye fuktighet fra betong blir sluppet ut inne i garasjen.