Nye søknadsregler

Nye regler for bygging av garasje

Etter nye regler fra 1. juli 2015 i Plan og Bygningsloven, kan man nå bygge garasje(ihht forskriftene) og andre mindre bygg på egen eiendom, uten at man trenger å søke. For mange, vil det derimot fortsatt være nødvendig å søke om byggetillatelse, da de må søke om en eller annen dispensasjon eller eventuelt riving av den gamle garasjen. Mange vil kanskje også ønske dette, selv om de ikke blir pliktige, for å kvalitetssikre at de har gjort riktige vurderinger i forhold til det ansvaret som nå blir lagt på tiltakshaveren. 

Må du søke for å bygge garasjen din?
Direktoratet for Byggkvalitet har lansert en veileder hvor man svarer på 17 spørsmål for å sjekke om man må sende byggesøknad til kommunen, om man må søke om dispensasjon eller om man kan tilpasse bygningen så man slipper å søke. Link til veileder

Selv om man ikke trenger å sende inn søknad om tillatelse, skal uansett kommunen varsles i ETTERKANT – med en melding + situasjonskart som viser plasseringen av garasjen. Nytt skjema for dette er nylig utarbeidet  (1.7.2015)  og kan lastes ned her.

Garasjemodell Fjære

Vår garasjemodell Fjære, tilfredstiller kravene i nye søknadsregler med tanke på makshøyder helt opp til 49,6 m2

Garasjemodell Hushovd

Vår garasjemodell Hushovd, vil som en dobbelgarasje være søknadspliktig da den overstiger maks høyde i nye regler. Den gir deg likevel et stort lagringsrom på loftet

Klikk her om du ønsker et godt garasjetilbud

Disse tilfellene vil fortsatt falle utenfor til fritak fra søknadsplikt:

 • Garasjer som planlegges i kombinasjon med boenhet
 • Garasjer i LNF område, dette krever dispensasjon fra kommuneplan
 • Garasjer inntil/nær vei, dette krever dispensasjon fra Vegloven § 29
 • Garasjer på eiendom som ikke er regulert – dette krever dispensasjon fra kravet om utarbeidet reguleringsplan
 • Garasjer m/bod på loft – disse er gjerne høyere enn maks mønehøyde på 4,0 m som er gjeldende
 • Garasjer m/kvist eller ark – der gesimshøyde på kvist/ark er høyere enn 3,0 m som er gjeldende i ny forskrift
 • Garasjer som også forutsetter rivning av bygg – rivning har fortsatt søknadsplikt
 • Garasjer med brannkrav grunnet for liten avstand til grense/nabobygg
 • Garasjer som kommer i konflikt med annen myndighet som f.eks Statens vegvesen, netteier strøm/trafo, Byantikvar
 • Garasje på eiendom hvor eksisterende bygningsmasse utfyller utnyttelsesgraden på tomten. Det gjelder også dersom ny garasje vil gjøre at tillatt utnyttelsesgrad overstiges.

Hvilket ansvar sitter tiltakshaver igjen med?

Unntak fra søknadsplikt innebærer at tiltakshaver overtar alt ansvar og må selv sørge for at tiltaket er i samsvar med relevante regler i Plan og Bygningslov, forskrifter og annet regelverk.  Dette innebærer bl.a.:

 • Ansvar for å avklare om garasjen er i samsvar med Plan/Bygningslov og gjeldende forskrifter
 • Ansvar for å sjekke at det ikke er konflikt med vann, avløp, strømkabler, tele, fiber, kabel-TV.
 • Ansvar for at garasjen er innenfor – og i tråd med gjeldende reguleringsplan m/bestemmelser
 • Ansvar for å vurdere og eventuelt ivareta brannkrav
 • Ansvar for å innhente tillatelse fra annen myndighet som Statens vegvesen, Byantikvar, netteier av strømtraseen

Kundeveileder Tom Frivold forteller mer om de nye reglene

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss!
E-post: garasjer@igland.no   Telefon sentralbord  37 25 70 70