Hvor stor garasje kan du bygge?

Hvor stor garasje kan du bygge?

Det finnes nasjonale regler og forskrifter hva gjelder garasjebygging, i tillegg kan også de enkelte kommunene ha spesielle regler i sine reguleringsplaner og bestemmelser for de ulike boområder.

Hvordan måler jeg arealet på garasjen?

Arealet på garasjen er lengde x bredde pluss eventuell utvendig trapp.  Fremskutt front på vegg eller søyler teller også med på arealet på garasjen.  Så lenge loftsrom kun benyttes som bodrom, med fri høyde mindre enn 1,9 m målt til konstruksjon eller konstruktiv hanebjelke – skal ikke loftet telle med i arealet for garasjen.

Under ser man at høyde til hanebjelke er 1,89m. Denne skal ta normalt sett ikke være målbar.

Generelle regler for garasjebygging:

Garasjer inntil 50 m2 – 1 etasje:
Om garasjen er under 50m2- i 1 etasje, så sier de generelle reglene at garasjen med kommunens godkjenning og samtykke fra nabo, kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense. Du kan plassere garasjen så nærme du ønsker egen bolig, så lenge det ikke er påkobling. Du kan som privatperson søke om denne type garasje, eller sette opp denne uten å søke dersom de nye forskriftene fra 01.07.2015 er tilfredsstilt.

Garasjer mellom 50 m2 og 70 m2 – 1 etasje:
Garasjer i dette sjiktet har strengere krav til avstand pga brannkrav. Garasjen må da normalt plasseres 4 m fra nabogrense og 8 m fra eget og andres bygg.  Du kan som privatperson søke om denne type garasje.

Garasjer over 70m2:
Denne type garasje kan du som privatperson IKKE søke om å bygge.  Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av planlagt byggetiltak skal forestås av foretak som har ansvarsrett.(Du kan alternativt søke om godkjenning som selvbygger og må da dokumentere egen kompetanse.

Hva er ansvarsrett? 

Alt arbeid som er søknadspliktig skal være ansvarsbelagt, men når du bygger en normal garasje inntil 50m2, regnes dette som lite komplisert og du kan selv stå ansvarlig uten å søke om ansvarsrett. Det er når tiltaket blir mer komplekst, i flere etasjer, og med større areal at det kreves ansvarsrett som dokumenterer tilstrekkelig kompetanse.

Ansvarsrett i byggesaker vil si å ta på seg ansvaret ovenfor kommunen for at arbeidet prosjekteres og utføres i henhold til plan- og bygningsloven, forskrifter og bestemmelser. Det er tre ansvarsfunksjoner som må oppfylles ved søknad om tiltak med ansvarsrett- garasje:

  • Ansvarlig søker (SØK)
  • Ansvarlig prosjekterende (PRO)
  • Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen (KPR)

I enkelte saken kan det i tillegg kreves uavhengig kontroll(dvs kontroll utført av foretak med godkjent kontrollerende funksjon) for:

  • Ansvarlig utførende (UTF)
  • Ansvarlig kontrollerende for utførelsen (KUT)

 Ansvarsrett for «selvbyggeren»:

Det kan gis ansvarsrett som selvbyggere for ansvarsområdene: ansvarlig søker,  ansvarlig prosjekterende, og for ansvarlig utførelse i tiltaksklasse 1, på egen bolig- eller fritidseiendom. (for bygg eller deler av bygg av liten vanskelighetsgrad, som for enebolig, fritidsbygning, garasje, uthus og lignende som er til eget bruk). Husk at du da må kunne redegjøre/legge frem dokumentasjon som viser at du er kvalifisert til å stå ansvarlig for ønsket ansvarsområde. NB! Det må være et godkjent foretak for gjeldende ansvarsområde, som utfører kontroll av prosjektering, og kontroll av utførelse.